Kết Quả Bỏ Phiếu: [Hỏi nhảm] Bạn muốn bản nào hoàn thành tiếng Việt trước?