Poll Results: Bạn sẽ mua bản quyền của Grand Theft Auto IV để chơi bản tiếng Việt chứ?

Members who voted for 'Mua game nhưng vẫn chơi bản c***k như Dũng CT'