Poll Results: Bạn sẽ mua bản quyền của Grand Theft Auto IV để chơi bản tiếng Việt chứ?

Members who voted for 'Tôi sẽ chờ đến đợt sale rồi mua.'