Kết Quả Bỏ Phiếu: Bạn sẽ mua bản quyền của Grand Theft Auto IV để chơi bản tiếng Việt chứ?

Số phiếu cho 'Mua game nhưng vẫn chơi bản c***k như Dũng CT'