Kết Quả Bỏ Phiếu: Bạn sẽ mua bản quyền của Grand Theft Auto IV để chơi bản tiếng Việt chứ?

Số phiếu cho 'Tôi sẽ chờ đến đợt sale rồi mua.'