Poll Results: Bạn muốn game tiếp theo được việt ngữ là gì?

Members who voted for 'Far Cry 3 Blood Dragon'