Kết Quả Bỏ Phiếu: Game Indie GOTY 2019

Số phiếu cho 'Hào Khí Đông A - Mount Blade'